تاریخ ارسال : 96/08/24


بر اساس پیشنهاد یکی از مدیران شرکتهای توزیع کننده عضو در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷مبنی بر توسعه سایت انجمن، مراتب پیشنهادی بدواً در جلساتی با حضور کارشناسان و متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و سپس حاصل آن در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ هیأت مدیره انجمن مورد رسیدگی همه جانبه واقع شد و در نهایت مقرر گردید دبیرخانه انجمن در راستای یرقراری ارتباط هر چه بیشتر و مستحکم تر انجمن با شرکتهای عضو و سرعت و سهولت یافتن رد و بدل اطلاعات فیمابین و به علاوه مستقل شدن سرور مربوط، با یکی از کارشناسان زبده و کاردان خارج از صنعت گازمایع عقد قرارداد نماید و در همین ارتباط ضمن انجام بررسی های لازم، با آقای مهندس مصباحی که از متخصصین این امر بوده و از نظر مکانی در جوار دبیرخانه انجمن مستقر هستند، در تاریخ ۹۶/۰۷/۲۰ قرارداد مورد نظر تنظیم گردید.
به موجب قرارداد مزبور آقای مهدی مصباحی متعهد گردید ظرف مدت یک ماه سایت مورد نظر را تهیه و ارائه دهند که این مهم در موعد مربوط تحقق یافت و اینک ادامه کار جهت بهره برداری از سایت مزبور به حمایت و پشتیبانی همکاران محترم نیاز داشته و انتظار دارد نسبت به انعکاس اطلاعات مورد نیاز بر اساس جداولی که جداگانه ارسال می شود، اقدام عاجل مبذول دارند.

دبیرخانه انجمن


ارسال دیدگاه