نحوه ارتباط اداری نمایندگان انجمن با دبیرخانه انجمن