برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

به دنبال دعوتنامه موره 1398/04/01 ....

بیشتر

اولین جلسه هیأت مدیره در سال 1398

در ساعت 11 مورخ 18 فروردین ماه 1398 ...

بیشتر

دید و بازدید هیأت مدیره انجمن در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

انجام دید و بازدید نوروزی هیأت مدیره ....

بیشتر