نامی جاودانه در کنار نام گروه صنعتی البرز گاز

 

شادروان جناب آقای حاج خیراله دادرس بنیان­گذار گروه صنعتی البرز گاز از پیشکسوتان و خدمتگزاران صدیق صنعت گازمایع قلمداد می ­شود.

او انسـانی بود که به عرضـه خـدمات در صـنعت کشـور عشـق مـی­ ورزیـد و در راسـتای توسعه صنعت گاز اهتمام داشت.

زنده یاد حاج خیراله دادرس با پایمـردی و سخت­کـوشی راه خدمتگزاری را ادامه می ­داد و بدون شـک خاطــره این پیشکــسوت صــنعت گازمایع در خاطــره­ ها همچـنان زنده خواهـد مـاند و بر تارک گـروه صنعتی البرز گاز خواهـد درخشـید و فـرزندان برومـند و همـکاران صدیقش، راهش را ادامه خواهند داد.

 

 

 دبیرخانه انجمن    

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!