1) بر اساس سوابق و مستندات موجود، در خرداد ماه 1347، بنا به توصيه و دعوت جناب آقاي مهندس محسن خليلي پايه گذار صنعت گاز مايع در كشور و مديرعامل شركت بوتان، با اعتقاد به اينكه شايسته است صنعتگران و كارآفرينان از طريق تشكل‌ها به آنچنان كرامتي دست يابند كه از خود، منفك و به جامعه بيانديشند، با مشاركت و تركيب چهار شركت توزيع كننده بوتان، ايران‌گاز، پرسي گاز و ارسا گاز تحت عنوان سنديكاي شركت‌هاي توزيع كننده گازمايع، نطفه انجمن بسته شد و به موجب صورتجلسه‌اي به اخذ تفاهماتي به شرح زير نائل آمد:
– استخدام يك نفر كارمند به عنوان مسئول روابط عمومي جهت برقراري ارتباط بين چهار شركت
– تأمين مخارج توسط چهار شركت عضو
– برگزاري جلسات هماهنگي با حضور مديران عامل چهار شركت در آخرين چهارشنبه هر ماه

2) در تير ماه 1349 با توجه به ناهنجاري‌هايي كه در نظام توزيع به وجود آمده بود، ميثاق نامه‌اي میان اعضاي چهارشركت یاد شده، به شرح زير منعقد شد:
– سيلندر يكديگر را: (تعويض، شارژ غير مجاز و خريد و فروش نكنند) و نيز رعايت قيمت را بنمايند.
– 5 نفر به عنوان هيأت داوران در اين باره تشكيل شد (نمايندگان چهار شركت و يك نفر مشاور حقوقي)
– با متخلفين برخوردهايي مانند: جرائم نقدي، توقيف سيلندر و تعويض الزامي آن پيش‌بيني گرديد.

3) در مرداد ماه 1350 اولين پيش‌نويس اساسنامه سنديكا تنظيم شد كه هدف آن:
حفظ منافع مصرف كنندگان و آشنا ساختن آنان با گازمايع، تسهيل كاربرد استانداردها و مقررات ايمني، توسعه مصرف، جلوگيري از رقابت هاي ناسالم و مضر، هماهنگي با ارگان‌هاي ذيربط در راستاي تحقق اهداف بود

4) در تير ماه 1351 نخستين مجمع عمومي نمادين ساليانه سنديكا در باشگاه تهران واقع در خيابان كوشك تهران با مشاركت 18 شركت توزيع كننده تشكيل شد و اساسنامه‌اي در 23 ماده و 2 تبصره به تصويب رسيد.

5) در بهمن ماه 1352 مراتب تشكيل سنديكا با تركيب 21 شركت توزيع كننده كشور در روزنامه آيندگان درج گرديد و در اسفند ماه همان سال سنديكاي توزيع‌كنندگان گازمايع ایران بر اساس ماده 25 و 26 قانون كار مصوب 26/12/1337 تحت شماره 812 در اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به ثبت رسيد.
و سر انجام :
6) در فروردين ماه 1368 به لحاظ تغييراتي كه در خط مشي‌ها و ضوابط ايجاد تشكل‌ها به وجود آمد، سنديكاي توزيع‌كنندگان گاز مايع ايران با رعايت ضوابط مربوطه منحل شد.

آغاز تأسيس انجمن صنفي كارفرمايان توزيع كننده گاز مايع ايران

1) در اجراي ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه مصوب 06/10/1371 هيأت وزيران، مجمع مؤسس انجمن صنفي كارفرمايان توزيع كننده گازمايع ايران در تير ماه 1373 با تركيب 23 شركت توزيع كننده تشكيل و مراتب در تاريخ 21/08/1373 طي شماره 124 در اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي ثبت گرديد.

2) اولين جلسه هيأت‌مديره انجمن در آبان ماه 1373 تشكيل و سـمت هر يك از اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأت‌مديره براي مدت 3 سال از تاريخ 21/08/76 از سوي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي، به این شرح در روزنامه اطلاعات درج شد:
– آقاي محسن خليلي عراقي رئيس هيأت مديره
– آقاي علي غفوريان مرشدي يزدي نايب رئيس هيأت مديره
– آقاي اسداله يارگيربصير خزانه دار
– آقاي اسماعيل صفايي دبير
– آقايان عبدالمجيد كوهمرايي، اصغر ميراحمدي و محسن آزاديخواه اعضاء اصلي هيأت‌مديره
– آقاي رحيم عسگرزاده و محمد مالكزاده اعضاء علي‌البدل هيأت‌مديره
– آقايان خليل ستارزاده و هوشنگ كنعاني بازرس اصلي و بازرس علي البدل

3) هم اينك از 73 شركت توزيع كننده گازمايع در كشور، 62 شركت عضويت اين انجمن را پذيرفته‌اند و هفتمين دوره 3 ساله هيأت‌مديره انجمن كه از تيرماه 1391 آغاز شده است، در جريان قرار دارد و اعضاء کنونی هيأت‌مديره عبارتند از :
– آقاي محسن خليلي عراقي رئيس هيأت مديره
– آقاي حميدرضا حدادي نايب رئيس هيأت مديره
– آقاي حجت اله عظيمي خزانه دار
– آقايان علي غفوريان مرشدي يزدي، محمدرضا اكبري، ناصر آزاديخواه، مجيد مرافق اعضاء اصلي هيأت مديره
– آقايان عبدالمجيد كوهمرايي، اردشير دادرس اعضاء علي‌البدل هيأت مديره
– آقاي محمدعلي خلوتي دبير
– آقايان حميدرضا تاجيك و اكبر فلاح تفتي بازرسي اصلي و بازرس علي‌البدل

4) آخرين اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايان توزيع‌كننده گازمايع ايران با انجام اصلاحات لازم در تاريخ 26/10/1390 از سوي اداره سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ شد که هم اينك در حال اجرا است.

5) در بخش انتشارات انجمن تا اول مرداد 1393 تعداد 80 شماره نشريه داخلي به صورت هر 2 ماه يكبار منتشر نموده است كه مطالب آن شامل: اخبار صنعت گاز مايع، استانداردها، ايمني، مسائل مربوط به كميته نظارت بر بازسازي و جايگزيني شير و سيلندر، مطالب مديريتي، اطلاعات عمومي، بهداشت و سلامت است.